türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu örneği word 4

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi » Cilt: 28 Sayı: 1

(16) Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, erişimin engellenmesi Başkanın talimatı üzerine Başkanlık tarafından yapılır. Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen erişimin engellenmesi taleplerini en geç dört saat içinde yerine getirir\. Her oyun stili ve bütçeye uygun bahis seçenekleriyle, herkes için bir şeyler var. casinomhub casinom-hub.com\. Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar. Fıkrasının birincicümlesinde, 3359 sayılı Kanun’un ek 7. Maddesinin yürürlükte olduğu dönemdesüreci başlatılan ihalelerin, yeni hükümlerde belirtilen usule göre değil,mevcut ihale şartlarına göre, yani kaldırılan ek 7. Maddede öngörülenşekilde  sonuçlandırılacağı kabul edilmiştir. İptali istenen ibarelerin deyer aldığı ikinci cümlede ise, süreci başlatıldığı için kaldırılan ek 7.maddeye tâbi kılınan ihalelerde ve sözleşmesi imzalanmış işlerde, üst hakkı tesisineilişkin hükümler, 3. Fıkrasındakihükümler istisna tutulmuş ve onlara da uygulanması kabul edilmiştir. Buna göre,süreci başlatıldığı için  ek 7. Madde kapsamındaki ihalelere ve sözleşmesitamamlanmış işlere de, yukarıda (1 numaralı başlıkta) incelenen 4. Maddenin 9.fıkrası hükümleri uygulanacaktır.

(12) İdare ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşme Türkçeolarak hazırlanır. Ancak yüklenicinin talebi hâlinde sözleşme Türkçe veİngilizce olarak iki dilde hazırlanabilir. Metinler arasında herhangi birçelişki olması hâlinde Türkçe metin esas alınır. (3) Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâlBirliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dörtsaat içinde yerine getirir. İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayıgerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için budurumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.” Hukuk devletinin diğer bir alt unsuru da sözleşmeye bağlılıkilkesidir. İptali istenen düzenlemede, “sözleşme ve eklerindeki hükümlerin itilafiçermesi” de sözleşme bedelinin sonradan doğrudan veya dolaylı artırılmasınagerekçe yapılmıştır. İptali istenen düzenlemelerde, “mücbir sebepler” ve “olağanüstühaller”e ek olarak “sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumunortaya çıkması” ile “sözleşme ve eklerindeki hükümlerin itilaf içermesi” desözleşme bedelini doğrudan veya dolaylı olarak değiştirmenin gerekçesiyapılmıştır.

  • Dahası, herhangi bir ihbar, iddia, şikâyet ya da başvuruolmaksızın, herhangi bir kişinin talebi dahî bulunmaksızın TİB Başkanı, 9/Amaddesinin sekizinci fıkrası hükmüne dayanarak, kendi kendine (ex officio)erişimin engellemesine ilişkin tedbir kararına re’sen hükmedebilecektir.
  • Maddesinin dokuzuncu fıkrasınıniptaline ilişkin yukarıda yer verilen gerekçelerle Anayasa’nın 2., 10.
  • Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
  • Çalışanların Politikaya uygun hareket etmesinden, denetiminden ve genel koordinasyonundan sorumludur.

Minör revizyon halinde düzenlenmiş makale ilgili editör yardımcısı tarafından kontrol edilir. Majör revizyon halinde makale aynı hakeme yeniden gönderilerek düzenlenmiş halinin yayına uygunluğuna karar vermesi talep edilir. Makaleler editörler tarafından adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesine yollanır. Editörler; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermezler. Editörler hakem incelemesinin makul sürede tamamlanmaması halinde hakemle iletişim kurarak sürecin hızlandırılmasını talep edebilir veya yeni bir hakem ataması gerçekleştirebilirler. Dergiye akademik çalışma gönderimi ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen “Etik İlkeler ve Yayın Politikası”nı inceleyiniz.Yazar veya yazarların bilgileri, “Kapak” formuna girilmelidir.

Kural olarak editörler uzmanlık alanlarıyla ilişkili makalelerle ilgilenirler. Bir yazar yayınlanmış makalesinde belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır. Yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkileri, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan eder. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen akademik çalışmaların Dergimiz Yazım ve şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması bakımından son sayıda yayınlanan makalelerimizi inceleyiniz. O Başlıktan sonra, akademik çalışmanın yazıldığı dilde yazılmış, en az 100 en çok 200 kelimeden oluşan özet ve beş tane anahtar kelime eklenmelidir.

Bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır. Erişim sağlayıcılar, kararların bildirimi için gerekli teknik altyapıyı kurmakla yükümlüdür. (6) Erişimin engellenmesi kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır. (13) Bu maddenin uygulanmasına ve sözleşmede yer alacak diğerkonulara ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.”


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *